Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fogászat Budapest, fogorvosi kezelés

Fog tömés fogászat BudapestA budapesti fogorvosi rendelőkben, az esztétikai fogászatokon rendkívül széles körű szolgáltatásokat nyújtanak a páciensek számára. Bár az esztétikai fogászat alapvetően esztétikai beavatkozásokat végez, minden klinika felkészült a sürgősségi beavatkozások elvégzésére, emellett a szájsebészeti beavatkozásokat is szakszerűen végezhetik el.

A fogászati klinika alapvető szolgáltatásai Budapesten:

  • fogtömés
  • esztétikai beavatkozások, fogfehérítés
  • szájsebészeti beavatkozások és implantológia
  • fogszabályozás
  • foghúzás és bölcsességfog eltávolítása.

A fogtömés, mint szolgáltatás

A fogtömés szolgáltatás egyik módszerének leírása a budapesti fogászati rendelőben. A fogorvos a MOD-üreg esetén gondosan ügyelnünk kell arra, hogy a mesialis és a distalis- oldalon kialakított axiopulpalis falak enyhén konvergálj anak a fog központi hossztengelye felé. A preparálásnak ezt a mozzanatát is a legcélszerűbb inlay-fúróval, esetleg hasonló alakú gyémánttal végezni.

Hogy a betét tartását fokozzuk, igen gondosan ki kell képeznünk az üreg éleit mind az occlusalis, mind az approximalis részben. Fontos, hogy tartást biztosítsunk a betétnek a preparált approximalis oldal felé való kiesés ellen (MO-, ül. OD-betét esetén) az axiopulpalis fal mentén a vestibularis, ill. orális fallal képzett (az approximalis felszín felől nézve alámenő) él kialakításával. Szabályos élt képezünk a gingivalis és az axiopulpalis fal között is.

Gyökérkezelés a fogorvosnál

A fogorvos a gyökérkezelt fogon II. osztályú üreg praeparálásakor annyit veszünk el a csücskökből, hogy az egész rágófelszínt fedjük a töméssel. Ha amalgámmal tömjük a fogat, legalább 1,5 mm vastag réteget kell képeznünk a rágófelszín védelmére, öntött fém tömés esetén 0,5 mm vastag réteg is elegendő. Minthogy a betét öntésére használt ötvözet drágább mind a cementnél, mind az amalgámnál, gyökérkezelt fogon a pulpaűrt általában vagy cementtel, vagy amalgámmal tömjük meg, s csak felszínes inlayt készítünk. A preparálás módja semmiben sem tér el az előbb leírtaktól, ami a falak divergentiáját, a tartási formát stb. illeti. A különbség csupán annyi, hogy az üregben helyenként nem dentin-, hanem cement-, ill. amalgámfalak vannak.

III. osztályú üregbe ritkán készül betét, bevezetni az orális oldal felől kell (kivétel az a ritka eset, amikor hiányzik a betéttel ellátandó fog szomszédja a betét oldalán, ez esetben ui. a szabad approximalis felszín felől vezetnők be). Ezért ellentétben a plasztikus tömés felvételére praeparált III. osztályú üreggel, inlay fogtömés készítése esetén semmit sem tarthatunk meg az üreg orális falából a fogorvos. Természetesen arra sincs lehetőségünk, hogy a betét tartását incisalis alávájással fokozzuk. Ezért azután a betétet — hogy biztosan tartson az üregben — a kérdéses fog (többnyire felső metsző- vagy szemfog, ritkán alsó szemfog) orális felszínén praeparált fecskefark-retentióval kell elhorgonyoznunk, ezt a felső fogakon a foramen coecumban, ill. annak helyén a fovea dentisben képezzük ki a budapesti fogászat.

A fogfúrás és üregképzés

Az üreg praeparálása során a fogászat szakemberének arra kell vigyáznunk, hogy az approximalis rész gingivalis fala és a palatinalis (orális) felszínnek a pulpalis falra merőlegesen álló oldalfalai a fog felszíne felé enyhén divergáljanak. Enyhe divergentiát kell továbbá kialakítanunk az approximalis rész axiopulpalis és a palatinalis felszín ellenoldali oldalfala között is. Fontos, hogy az approximalis üregrész in toto betekinthető és jól hozzáférhető legyen az orális oldalról.

A praeparálás a fogászati rendelőben nemigen tér el attól, ahogy III. osztályú üreget plasztikus töméshez praeparálunk. A falak divergentiáját inlay-fúróval vagy gyémánttal, kővel alakítjuk ki. A fecskefark-retentio és az approximalis rész közötti „nyak” ne legyen túl keskeny.

Fogtömés mint szolgáltatás

A fogorvos a fogászati rendelőben a  IV. osztályú üreget aszerint praeparálunk, hogy hol és miképpen horgonyozzuk el a szögletet pótló betétet. Az elhorgonyzás harmadik lehetősége a fogorvos számára a gyökérkezelt fogon a gyökércsatornába helyezendő csap, véleményünk szerint azonban ez esetben helyesebb csapos műcsonkot építeni, s azt fogszínű köpeny koronával borítani.

Palatinalis fecskefark-retentio esetén eljárásunk nagy vonalakban egyezik azzal, amit a d) pontban III. osztályú üreg vonatkozásában leírtunk. A fogorvos, azért, hogy az orális falat teljes egészében el kell vennünk, mert a betétet orális irányból kell az üregbe vezetnünk, külön említésre sem szorul a fogászaton.

A betét tartását tulajdonképpen a fecskefark-retentio biztosítja. Ezért fontos, hogy eléggé masszívra képezzük, az approximalis résszel összekötő nyak eléggé széles és mély legyen, a fecskefark pedig a palatinalis felszínnek lehetőleg nagy területét ölelje fel. így eljárva ti. akkor is megtarthatjuk a kozmetikai szempontból értékes vestibularis falat, ha a zománcot csak egészen vékony den tinréteg béleli, mert a fecskefark-retentio veszi fel a betétre ható terhelést.

Fontos, hogy az approximalis üregrész a palatinalis oldal felől jól áttekinthető és hozzáférhető legyen, hogy az esetleg megmaradó, ill. megtartható vestibularis és az axiopulpalis fal között, nemkülönben a gingivalis és az axiopulpalis fal között szabályos, akcentuált éleket praeparáljunk, ez úton fokozzuk az inlay tartását approximalis részén is. A fogorvos a fogászaton a legtöbb beavatkozást fájdalommentesen és gyorsan végzi el.

 

 

2020.04.27

Fogászati weboldal

/ Menüpont: Budapest

A budapesti fogászatnak is kell honlap

A fogorvosi munka elképzelhetetlen a megfelelő weboldal nélkül. Szükség van az online tartalom tökéletesítésére és a budapesti fogászat minden szolgáltatását reklámozni és ismertetni kell a jól kialakított és helyesen megszerkesztett weboldalon is.

 
Teljes bejegyzés